Strona Główna · Przetargi · Formularze i wnioski · Uchwały Rady Gminy · Szkoły ·
Biuletyn
BIP
Nawigacja
Strona Główna

Start
Gazetka Lokalna
Kategorie Aktualności

Urząd
Urząd Gminy
Przetargi
Przetargi - PUK Raciechowice
Konkursy
Deklaracje podatkowe
Formularze i wnioski
Rachunki bankowe
Nieruchomości - ogłoszenia różne
Zapytania ofertowe
Ogłoszenia i nabory
Rada Gminy
Uchwały Rady Gminy
Struktura Urzędu Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy

Gmina
Położenie
Agroturystyka
Sadownictwo
Szkoły
Straż Pożarna
Parafie
Zabytki
Katalog Firm
Oferty Inwestycyjne
Ochrona Środowiska
Postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego
Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

ŚDS
Informacje

GOPS
Ogłoszenia i nabory

Dodatki
Publikacje
Galerie Zdjęć
Download
Linki

Kontakt
Szukaj
Kontakt
Numery Telefonów
Adresy E-mail
Stop Przemocy
Stop Przemocy
Euroregion Tatry
Beskid Art Deco
Telewizja Powiatowa iTV
Przetargi
Fundacja ARTS
Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Kursy walut
Kursy walut w MyBank.pl
Notowanie z 2019-11-13
0.31%
3,8902
0.14%
4,2850
0.79%
3,9299
0.42%
4,9991
Znajdź nas na Facebook'u
GOPS - Informacje
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach
32-415 Raciechowice, Raciechowice 277 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze


I. Określenie stanowiska pracy:
Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
II. Niezbędne wymagania od kandydatów:
Kandydat na stanowisko powinien spełniać wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458):
1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Osoba nieskazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
6. Wykształcenie średnie.
7. Staż pracy na podobnym stanowisku.
8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

III. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1. Dobra znajomość zagadnień z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego
i postępowania administracyjnego.
2. Dobra znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
3. Dobra znajomość obsługi komputera: Open Office, Excel, Amazis, Nemezis.
4. Preferowane ukończone szkolenia z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Do zadań należy realizacja ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.), a w tym m.in.:
1. Przyjmowanie, weryfikacja i rozpatrywanie wniosków na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.
2. Przygotowywanie decyzji administracyjnych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.
3. Sporządzanie comiesięcznych list wypłat na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.
4. Sporządzanie comiesięcznej listy uprawnionych do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.
5. Prowadzenie akt klientów świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
6. Sporządzanie sprawozdań merytorycznych z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego po uzgodnieniu finansowym z głównym księgowym.
7. Prowadzenie postępowań w sprawie dłużników alimentacyjnych.
8. Współpraca z sądem i komornikami w sprawie uprawnionych do świadczeń funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych.
9. Sporządzanie tytułów wykonawczych i współpraca z Urzędami Skarbowymi.
10.Prowadzenie stosowanych postępowań w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.
11.Przekazywanie do Biura Informacji Gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych.

V. Warunki pracy:
1. Praca przy komputerze.
2. Praca z trudnym klientem.
3. Czas pracy: pełny etat.
4. Praca na zastępstwo.
5. Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia , w jednostce zatrudnienie osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest poniżej 6%.oIVwadzenie stosownych

VII. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do wykorzystania załącznik nr 1 do ogłoszenia).
3. Życiorys zawodowy (CV).
4. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
5. Dokumenty potwierdzające wykształcenie.
6. Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
7. Oświadczenie kandydata złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k. (do wykorzystania załącznik nr 2 do ogłoszenia):
- o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- o korzystaniu z pełni praw publicznych.
8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez GOPS danych osobowych uczestnika w celach związanych z naborem, w szczególności na ujawnienie i rozpowszechnienie jego imienia i nazwiska wraz z informacją o uzyskanym wyniku.

VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowice, 32 – 415 Raciechowice 277 w zaklejonej kopercie z podanym adresem zwrotnym lub pocztą na adres GOPS (jak wyżej) z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2012 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu dokumentów do siedziby GOPS w Raciechowicach).

Dodatkowe informacje:
a. aplikacje, które wpłyną do GOPS w Raciechowicach po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
b. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania kwalifikacyjnego, zostaną odesłane pocztą, bądź istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów w GOPS.
c. dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (12) 37 25 211
d. wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 z późn. zm.)”.

Nabór składać się będzie z II etapów:
I - etap naboru - sprawdzanie ofert pod względem formalnym, bez udziału kandydatów.
Lista kandydatów (imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego), którzy spełniają wymagania formalne w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze zostanie ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raciechowice http://www.raciechowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i GOPS w Raciechowicach. O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu osoby, które spełniły wymogi formalne zostaną powiadomione indywidualnie.

II - etap naboru - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne. Osobą wyłonioną w drodze naboru jest kandydat z największą ilością otrzymanych punktów. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raciechowice http://www.raciechowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i GOPS.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest w ciągu 30 dni przedłożyć zaświadczenie o niekaralności uzyskane w KRK oraz zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko urzędnicze będzie zatrudniony na podstawie umowy na czas określony (6 miesięcy). Po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy lub pozytywnego wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, w przypadku podjęcia zatrudnienia po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, pracownik zostanie zatrudniony na czas określony lub nieokreślony.

Raciechowice, dnia 08 listopada 2012 r.

Kierownik
GOPS w Raciechowicach

/-/ Barbara RomanczykZałączniki do wykorzystania:
Nr 1 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
Nr 2 Oświadczenie kandydata ubiegającego się o stanowisko urzędnicze.


Dokumenty dotyczące naboru:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Kontakt
Urząd Gminy
Raciechowice


32-415 Raciechowice 277

tel: (012) 37-25-201
fax: (012)37-25-200

wojt@raciechowice.pl

Wójt Gminy - Marek Gabzdyl:
tel. kom. 607 916 519

Numery rachunków bankowych
Polska - Słowacja
Ankieta 2017 - Informacja - Uchwała Antysmogowa
INFORMACJA - SOLARY I FOTOWOLTAIKA
fotowoltanika
PUK Raciechowice
PUK Raciechowice
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Raciechowice Sp. z o.o.

32-415 Raciechowice 197
(Dawny budynek RSP)

www.pukraciechowice.pl

Menu


Strona główna
Oferta
Ceny i stawki opłat
Schemat organizacyjny
Druki do pobrania
Przetargi
Konkurs
Przetargi
Przetargi
Raciechowice - film
GOPS Raciechowice
Przetargi
Karta Dużej Rodziny
Przetargi
Gospodarka odpadami
Partnerstwo
Wybory i Referenda
PUK Raciechowice

Informacje dotyczące Wyborów i Referendów

Menu

Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Raciechowice- 28.02.2016 r.
Wybory Parlamentarne 2015
Referendum - 06.09.2015
Wybory ławników 2016 - 2019
Wybory do Izb Rolniczych 2015
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Raciechowice 2015
Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory Sołeckie 2015
Program usuwania azbestu
Certyfikat
Gmina Fairpaly 2009
BOK PGNiG

Usuwanie eternitu
Przetargi
Projekt PO IG 8.3
OBECNI w SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice
Beskid Wyspowy
Odkryj Beskid Wyspowy
Drogi
Przetargi
Kancelaria Radcy Prawnego
Kancelaria Radcy Prawnego Paulina Hans-Bielut
Covenant of Mayors
Szkoła Muzyczna
Przetargi
Wybory Sołeckie 2013
Przetargi
Partnerstwo
Partnerstwo
Zobacz koniecznie
Beskid Art Deco
Beskid Art Deco
Fundusze Europejskie
Agencja Rynku Rolnego
Partnerstwo
Konsultacje Społeczne 2015
Przetargi