Strona Główna · Przetargi · Formularze i wnioski · Uchwały Rady Gminy · Szkoły ·
Biuletyn
BIP
Nawigacja
Strona Główna

Start
Gazetka Lokalna
Kategorie Aktualności

Urząd
Urząd Gminy
Przetargi
Przetargi - PUK Raciechowice
Konkursy
Deklaracje podatkowe
Formularze i wnioski
Rachunki bankowe
Nieruchomości - ogłoszenia różne
Zapytania ofertowe
Ogłoszenia i nabory
Rada Gminy
Uchwały Rady Gminy
Struktura Urzędu Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy

Gmina
Położenie
Agroturystyka
Sadownictwo
Szkoły
Straż Pożarna
Parafie
Zabytki
Katalog Firm
Oferty Inwestycyjne
Ochrona Środowiska
Postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego
Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

ŚDS
Informacje

GOPS
Ogłoszenia i nabory

Dodatki
Publikacje
Galerie Zdjęć
Download
Linki

Kontakt
Szukaj
Kontakt
Numery Telefonów
Adresy E-mail
Stop Przemocy
Stop Przemocy
Euroregion Tatry
Beskid Art Deco
Telewizja Powiatowa iTV
Przetargi
Fundacja ARTS
Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Kursy walut
Kursy walut w MyBank.pl
Notowanie z 2019-11-19
0.05%
3,8786
0.10%
4,2928
0.05%
3,9113
0.04%
5,0238
Znajdź nas na Facebook'u
Ogłoszenia i nabory

OGŁOSZENIA I NABORY 2018


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Referent ds. księgowości budżetowej

Wójt Gminy Raciechowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277

Raciechowice, dnia 08.06.2018 r.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Inspektor ds. wymiaru podatku

Wójt Gminy Raciechowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277

Raciechowice, dnia 14.05.2018 r.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Informatyk

Wójt Gminy Raciechowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277

Raciechowice, dnia 14.05.2018 r.

OGŁOSZENIA I NABORY 2017


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „UDZIELENIE OSOBOM UPRAWNIONYM POSIŁKU W RAMACH PROGRAMU WSPIERANIA FINANSOWEGO GMIN W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”.

Wójt Gminy Raciechowice, działając na podstawie art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Raciechowice z organizacjami pozarządowymi w roku 2017, ogłasza konkurs:

„DOŻYWIANIE RODZIN Z DZIEĆMI I OSÓB SAMOTNYCH”

Raciechowice, dnia 31.05.2017 r.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ I KRAJOZNAWCZEJ OBEJMUJĄCEJ W SZCZEGÓLNOŚCI ORGANIZACJĘ PROGRAMÓW TURYSTYKI I PROWADZEDNIE BAZY NOCLEGOWEJ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY".

Wójt Gminy Raciechowice, działając na podstawie art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 października 2016 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Raciechowice z organizacjami pozarządowymi w roku 2017, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.:

"PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ I KRAJOZNAWCZEJ OBEJMUJĄCEJ W SZCZEGÓLNOŚCI ORGANIZACJĘ PROGRAMÓW TURYSTYKI I PROWADZEDNIE BAZY NOCLEGOWEJ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY"

Raciechowice, dnia 30.05.2017 r.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - 01.02.2017 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

1. Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:

a) obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych;
b) wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna

lub

c) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. z 2011r. Nr 149 poz. 887 ze zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub

d) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
2. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4. posiada stan zdrowia pozwalający na realizowanie powierzonych w ramach umowy zadań;
5. posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu : wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.
6. posiada co najmniej półroczne doświadczenie w pracy na stanowisku asystenta rodziny,

2. Ponadto od kandydata na stanowisko asystenta rodziny, w związku z zadaniami które będą mu powierzone oczekuje się znajomości przepisów prawnych oraz cech takich jak:

1. wysoka kultura osobista,
2. umiejętność podejmowania decyzji,
3. zdolność i otwartość na komunikowanie się,
4. poczucie odpowiedzialności.
5. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
6. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
7. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
8. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
9. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
10. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
11. kreatywność, odporność na stres.

Główne zadania asystenta rodziny reguluje Art. 15. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. z 2011r. Nr 149 poz. 887 ze zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

4. Wymagane dokumenty

1. życiorys (CV) ze szczególnym uwzględnieniem wykształcenia i przebiegu pracy zawodowej;
2. list motywacyjny;
3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwa, dyplomy);
4. kserokopia dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe;
5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu);
6. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i przebiegu pracy zawodowej;
7. własnoręcznie podpisane oświadczenia (w załączeniu):

- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
- stwierdzające, iż osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;

5. Dodatkowe informacje:

1. praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy o pracę – 1/2 etatu;
2. praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona, a ponadto asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę Raciechowice;
3. wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV (życiorys) powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
4. aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Oferta na stanowisko asystenta rodziny” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciechowicach w nieprzekraczalnym terminie do 21 lutego 2017 roku w godzinach od 7.30 do 15.30 - oferty, które wpłyną po wskazanym terminie (decyduje data wpłynięcia do siedziby jednostki) lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane;
5. o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny zostaną poinformowane telefonicznie – Kierownik GOPS zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami;
6. dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 3725211 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Załączniki do wykorzystania:
Nr 1 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
Nr 2 Oświadczenie kandydata ubiegającego się o stanowisko urzędnicze

Raciechowice, dnia 1 luty 2017 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

/-/ Barbara Romanczyk
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - 04.01.2017 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

1. Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:

a) obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych;
b) wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna

lub

c) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. z 2011r. Nr 149 poz. 887 ze zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub

d) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
2. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4. posiada stan zdrowia pozwalający na realizowanie powierzonych w ramach umowy zadań;
5. posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu : wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.
6. posiada co najmniej półroczne doświadczenie w pracy na stanowisku asystenta rodziny,

2. Ponadto od kandydata na stanowisko asystenta rodziny, w związku z zadaniami które będą mu powierzone oczekuje się znajomości przepisów prawnych oraz cech takich jak:

1. wysoka kultura osobista,
2. umiejętność podejmowania decyzji,
3. zdolność i otwartość na komunikowanie się,
4. poczucie odpowiedzialności.
5. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
6. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
7. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
8. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
9. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
10. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
11. kreatywność, odporność na stres.

Główne zadania asystenta rodziny reguluje Art. 15. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. z 2011r. Nr 149 poz. 887 ze zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

4. Wymagane dokumenty

1. życiorys (CV) ze szczególnym uwzględnieniem wykształcenia i przebiegu pracy zawodowej;
2. list motywacyjny;
3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwa, dyplomy);
4. kserokopia dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe;
5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu);
6. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i przebiegu pracy zawodowej;
7. własnoręcznie podpisane oświadczenia (w załączeniu):

- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
- stwierdzające, iż osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;

5. Dodatkowe informacje:

1. praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy o pracę – 1/2 etatu;
2. praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona, a ponadto asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę Raciechowice;
3. wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV (życiorys) powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
4. aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Oferta na stanowisko asystenta rodziny” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciechowicach w nieprzekraczalnym terminie do 25 stycznia 2017 roku. w godzinach od 7.30 do 15.30 - oferty, które wpłyną po wskazanym terminie (decyduje data wpłynięcia do siedziby jednostki) lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane;
5. o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny zostaną poinformowane telefonicznie – Kierownik GOPS zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami;
6. dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 3725211 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Załączniki do wykorzystania:
Nr 1 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
Nr 2 Oświadczenie kandydata ubiegającego się o stanowisko urzędnicze

Raciechowice, dnia 4 stycznia 2017 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

/-/ Barbara Romanczyk

OGŁOSZENIA I NABORY 2016


Ogłoszenie o otwartym konkursie, pn.: „UDZIELENIE OSOBOM UPRAWNIONYM POSIŁKU W RAMACH PROGRAMU WSPIERANIA FINANSOWEGO GMIN W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”

Na podstawie art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Raciechowice z organizacjami pozarządowymi w roku 2017, Wójt Gminy Raciechowice ogłasza:

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN.:
„UDZIELENIE OSOBOM UPRAWNIONYM POSIŁKU W RAMACH PROGRAMU WSPIERANIA FINANSOWEGO GMIN W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”

Raciechowice, dnia 08.12.2016 r.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - 06.07.2016 r.


Wójt Gminy Raciechowice
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277

I. Określenie stanowiska pracy:
Ekodoradca

II. Niezbędne wymagania od kandydatów:
1) FORMALNE
• wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• co najmniej 3 letnie doświadczenia zawodowego lub zdobytego w organizacjach np.: pozarządowych, studenckich etc.
• umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych (MS Office, Internet)
2) POZOSTAŁE
• znajomość ogólnej sytuacji środowiskowej i stanu jakości powietrza w Polsce
• umiejętności szybkiego uczenia się, strategiczne (ciekawość, syntetyczne myślenie, formułowanie wizji, planowanie, nastawienie na realizację celów)
• elastyczność, mobilność, gotowość do podróży służbowych, pracy w terenie i pracy zdalnej
• kreatywność, nieszablonowe myślenie, podejmowanie inicjatyw, proaktywność
• gotowość podnoszenia kwalifikacji (stanowisko wiążę się z koniecznością odbycia obowiązkowych rocznych studiów podyplomowych)
• komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, gotowość do wystąpień publicznych i prowadzenia spotkań

III. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
• wykształcenie z zakresu ochrony środowiska, energetyki, źródeł ciepła, odnawialnych źródeł energii, ekonomii budownictwa, chemii, fizyki
• doświadczenie w zakresie wykonywania audytów energetycznych, ekologicznych, efektywności energetycznej, sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej
• doświadczenie projektowe lub wykonawcze w budownictwie
• doświadczenie w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych, studiów wykonalności, dokumentów typu PONE, PGN, POP
• znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem
• samodzielność działania
• roczne doświadczenie w jednostkach samorządowych lub w instytucjach powołanych do ochrony środowiska
• ukończenie szkoleń z zakresu ochrony środowiska, efektywności energetycznej, profesjonalnej prezentacji
• gotowość do pracy w niestandardowych godzinach, dostosowanych do potrzeb mieszkańców
• wysoki poziom motywacji
• umiejętność pracy w zespole
• umiejętność prowadzenia negocjacji
• swobodne prowadzenie korespondencji, rozmów telefonicznych oraz spotkań z interesariuszami/klientami
• umiejętności syntetycznego i strategicznego myślenia i działania, kojarzenia faktów, budowania wizji
• umiejętności planowania, zarządzania pracą oraz czasem
• znajomość zagadnień samorządu terytorialnego
• zamieszkanie w danej gminie będzie dodatkowym atutem
• prawo jazdy kategorii B.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
• zdefiniowanie indywidualnego planu działania wraz z jego harmonogramem
• współtworzenie gminnej strategii ochrony powietrza
• aktualizacja i integracja gminnych strategii służących poprawie jakości powietrza zawartych w Planie gospodarki niskoemisyjnej, Programie ograniczania niskiej emisji oraz założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną
• nadzór nad wdrażaniem przyjętej w gminie strategii gospodarki niskoemisyjnej poprzez inicjowanie działań i inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza oraz gazów cieplarnianych.
• pomoc w osiąganiu celów programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego
• pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy na realizację zidentyfikowanych potrzeb w zakresie inwestycji i działań ograniczających emisję zanieczyszczeń, podnoszących efektywność energetyczną i budujących świadomość społeczną w tym zakresie
• pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego na realizację programów pomocowych dla mieszkańców służących ograniczaniu emisji zanieczyszczeń, pomoc dla mieszkańców w skorzystaniu z tych programów, w tym pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku o dotację
• udzielanie porad mieszkańcom w zakresie wymiany źródła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (optymalizacja doboru rodzaju i mocy źródła ciepła) oraz modernizacji energetycznej budynku (z możliwością wykorzystania badania kamerą termowizyjną)
• prowadzenie edukacji mieszkańców, organizacja spotkań w zakresie oszczędności zużycia energii oraz ekologicznych i zdrowotnych korzyści z wymiany źródeł ciepła
• współpraca z władzami gminy stanowiąc wsparcie wójta/burmistrza/ prezydenta miasta w prowadzeniu skutecznej polityki poprawy jakości powietrza / dostarczanie wsparcia decydentom, informowanie i angażowanie władz gminy
• współpraca z lokalnymi mediami, telewizją, księżmi, lokalnymi grupami działania, organizacjami pozarządowymi, Ochotniczą Strażą Pożarną, Policją, lekarzami, firmami energetycznymi, drogowcami, izbami gospodarczymi/rolniczymi etc.
• monitorowanie i projektowanie budżetu w ramach zadania
• rozliczanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu
• przygotowywanie raportów, zestawień, sprawozdań dla Zespołu Zarządzającego UMWM
• stała współpraca z Zespołem Zarządzającym UMWM oraz Centrum Kompetencji
• zarządzanie ryzykiem w zakresie przypisanym do Eko-doradcy w ramach przyjętego podejścia do zarządzania poszczególnymi zidentyfikowanymi ryzykami
• przekazywanie zespołowi zarządzającemu i urzędowi gminy informacji na temat ewentualnych odnotowanych przypadków materializacji ryzyka, których monitorowanie zostało mu powierzone
• zastępowanie innych ekodoradców w przypadku nieobecności
• zebranie informacji w celach inwentaryzacyjnych - stworzenie ankiety, prowadzenie spotkań w celu dokonania inwentaryzacji źródeł emisji w gminie.
• współpraca i komunikowanie się z innymi podmiotami zajmującymi się ochrona powietrza (np. z innymi organami administracji publicznej, z powołanymi w WFOŚiGW w Krakowie ekspertami ds. energetyki etc.)
• aktywne uczestniczenie w studiach podyplomowych oraz ich pozytywne ukończenie
• stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w warsztatach, seminariach, konferencjach
• udział w cyklicznych spotkaniach organizacyjnych dla ekodoradców organizowanych przez Zespół Zarządzający UMWM
• ekodoradca, którego wynagrodzenie pochodzi ze środków projektu, może realizować jedynie zadania mieszczące się w ramach Projektu zintegrowanego LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

V. Warunki pracy: 1. Praca przy komputerze.
2. Praca z trudnym klientem.
3. Czas pracy: pełny etat.
4. Zatrudnienie: w ramach umowy o pracę na czas określony na 6 miesięcy.
5. Miejsce pracy: Urząd Gminy w Raciechowicach.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia , w jednostce zatrudnienie osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.oI sownych

VII. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys zawodowy (CV).
3. Oryginał Kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do wykorzystania załącznik nr 1 do ogłoszenia).
4. Kserokopie dokumentów poświadczające posiadanie wymaganego wykształcenia, kwalifikacji, doświadczenia zawodowego (dyplomy, certyfikaty, świadectwa pracy, zaświadczenia z odbytych szkoleń, zakresy czynności, zadań, obowiązków).
5. Oświadczenie kandydata złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k. (do wykorzystania załącznik nr 2 do ogłoszenia):
- o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
6. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia określonego w § 13 ust.2.

VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Ofertę i wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Raciechowice, 32– 415 Raciechowice 277 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: ekodoradca”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2016 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu dokumentów do siedziby UG w Raciechowicach).

Dodatkowe informacje:
a. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Raciechowicach po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
b. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania kwalifikacyjnego, zostaną odesłane pocztą, bądź istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów w Urzędzie Gminy.
c. dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (12) 37 25 216
d. wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 z późn. zm.)”.

Nabór składać się będzie z II etapów:

I etap - wstępny - sprawdzanie ofert pod względem formalnym, bez udziału kandydatów.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet wymaganych dokumentów w niniejszym naborze, zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru. O terminie i miejscu kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

II etap - końcowy – test lub rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne. Osobą wyłonioną w drodze naboru jest kandydat z największą ilością otrzymanych punktów. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raciechowice http://www.raciechowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załączniki do wykorzystania:
Nr 1 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
Nr 2 Oświadczenie kandydata ubiegającego się o stanowisko urzędnicze

Raciechowice, dnia 06.07.2016 r.

Wójt Gminy
Raciechowice

/-/ Marek Gabzdyl

OGŁOSZENIA I NABORY 2015


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - 25.01.2016 r.

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W RACIECHOWICACH
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Referent ds. świadczeń rodzinnych w niepełnym wymiarze czasu pracy

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. 2014 r., poz. 1202)

I. Podstawowe wymagania:
• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• wykształcenie minimum średnie,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• umiejętność obsługi komputera i obsługi programów Word i Excel,
• nieposzlakowana opinia.

II. Dodatkowe wymagania:
• podstawowa znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej,
• znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność sprawnego planowania i organizowania swojej pracy,
• odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność.

III. Do zakresu zadań na tym stanowisku należeć będzie głównie:
• przyjmowanie oraz kompletowanie i prowadzenie wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych,
• sporządzanie comiesięcznych list wypłat,
• sporządzanie sprawozdań z zakresu świadczeń rodzinnych,
• przygotowanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych oraz ich sporządzanie.

IV. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
• miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach - praca biurowa,
• stanowisko pracy: Referent ds. świadczeń rodzinnych,
• czas pracy: 1/2 etat,
• rodzaj umowy: umowa o pracę.

V. Wymagane dokumenty:
• CV ze zdjęciem,
• list motywacyjny,
• kserokopie świadectw pracy - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
• kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
• kserokopie certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
• oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• kserokopia dokumentu tożsamości,
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku,
• oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).

Dodatkowe informacje:
Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę: marzec 2016 r.

Wymagane dokumenty takie jak list motywacyjny, życiorys (CV) - powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2135 z późn.zm.). Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1202 z późn. zm.)”.

Wymagane dokumenty, umieszczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem "KONKURS NA STANOWISKO REFERENTA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH” należy składać do dnia 15 lutego 2016 r. do godz. 12.00 na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277. Dokumenty, które wpłyną do GOPS w Raciechowicach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane, a osoby, które nie spełnią wymogów formalnych nie będą o tym informowane. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o zatrudnienie na stanowisku referenta ds. świadczeń rodzinnych zostaną poinformowane telefonicznie – Kierownik GOPS zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Raciechowicach. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 12 3725211.

Załączniki do wykorzystania:
Nr 1 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
Nr 2 Oświadczenie kandydata ubiegającego się o stanowisko urzędnicze

Raciechowice, dnia 25.01.2016 r.

Kierownik
GOPS w Raciechowicach

/-/ Barbara Romanczyk
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - 10.11.2015 r.

Wójt Gminy Raciechowice
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277

I. Określenie stanowiska pracy:
Radca prawny

II. Niezbędne wymagania od kandydatów:
1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Wykształcenie wyższe prawnicze,
6. Wpis na listę radców prawnych oraz czynne wykonywanie zawodu radcy prawnego,
7. Co najmniej 3 letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu radcy prawnego
8. Umiejętność obsługi komputera (m.in. pakiet MS Office, Internet) oraz urządzeń biurowych.

III. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1. Doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych, a także w organizacjach pozarządowych, których cele statutowe obejmują działanie na rzecz lokalnych wspólnot,
2. Doświadczenie w sprawach z zakresu pomocy społecznej,
3. Znajomość zasad gospodarki finansowej gminy,
4. Znajomość przepisów samorządowych,
5. Znajomość struktury oraz statutu Gminy Raciechowice,
6. Z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego i procesowego, prawa pracy oraz uregulowań dotyczących zamówień publicznych, ustawy o dostępie do informacji publicznej,
7. Znajomość prawniczych programów komputerowych,
8. Dyspozycyjność,
9. Wysoka kultura osobista.
10. Kreatywność i komunikatywność, zdolność podejmowania decyzji,
11. Prawo jazdy kategorii B.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1.Wykonywanie osobistej i kompletnej obsługi procesowej w ramach reprezentowania Gminy Raciechowice w postępowaniach sądowych, sądowo-administracyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi,
2.Sporządzanie opinii prawnych, udzielanie bieżących wyjaśnień i odpowiedzi na pytania pracowników urzędu,
3.Pomoc prawna przy przygotowywaniu dokumentów Urzędu, projektów uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta,
4. Uczestnictwo w prowadzonych przez Gminę negocjacjach i rokowaniach, spotkaniach ze stronami,
5. Realizowanie innych zadań związanych z wykonywaniem obsługi prawnej Urzędu Gminy,
6. Uczestniczenie w sesjach Rady Gminy w celu zapewnienia ich prawidłowego przebiegu pod względem prawnym.
7. Prowadzenie rejestru spraw sądowych.

V. Warunki pracy:
1. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu.
2. Do czasu pracy zalicza się czas niezbędny do załatwiania spraw poza lokalem Urzędu w szczególności w sądach i w innych organach, oraz czas przygotowania się do tych czynności (art. 18 ust 1 ustawy z dnia 6.07.1982 o radcach prawnych).
3. Czas pracy radcy prawnego w Urzędzie Gminy nie może być krótszy niż dwie piąte czasu pracy ustalonego w zawartej z radcą prawnym umowie (art. 18 ust 2 ustawy z dnia 6.07.1982 o radcach prawnych).
4. Pierwsza umowa o pracę z wyłonionym w naborze kandydatem zostanie zawarta na okres 6 m-cy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
5. Miejsce pracy: Urząd Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia , w jednostce zatrudnienie osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.oI sownych

VII. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys zawodowy (CV).
3. Oryginał Kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do wykorzystania załącznik nr 1 do ogłoszenia).
4. Kserokopie dokumentów poświadczające posiadanie wymaganego wykształcenia, kwalifikacji, doświadczenia zawodowego (dyplomy, certyfikaty, świadectwa pracy, zaświadczenia z odbytych szkoleń, zakresy czynności, zadań, obowiązków).
5. Oświadczenie kandydata złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k. (do wykorzystania załącznik nr 2 do ogłoszenia):
- o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
6. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia określonego w § 13 ust.2.

VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Ofertę i wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Raciechowice, 32– 415 Raciechowice 277 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: radca prawny” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2015 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu dokumentów do siedziby UG w Raciechowicach).

Dodatkowe informacje:
a. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Raciechowicach po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
b. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania kwalifikacyjnego, zostaną odesłane pocztą, bądź istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów w Urzędzie Gminy.
c. dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (12) 37 25 216
d. wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 z późn. zm.)”.

Nabór składać się będzie z II etapów:

I etap - wstępny - sprawdzanie ofert pod względem formalnym, bez udziału kandydatów.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet wymaganych dokumentów w niniejszym naborze, zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru. O terminie i miejscu kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

II etap - końcowy – test lub rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne. Osobą wyłonioną w drodze naboru jest kandydat z największą ilością otrzymanych punktów. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raciechowice http://www.raciechowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załączniki do wykorzystania:
Nr 1 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
Nr 2 Oświadczenie kandydata ubiegającego się o stanowisko urzędnicze

Raciechowice, dnia 10 listopada 2015 r.

Wójt Gminy
Raciechowice

/-/ Marek Gabzdyl
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - 14.08.2015 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

1. Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:

a) obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych;
b) wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna

lub

c) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. z 2011r. Nr 149 poz. 887 ze zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub

d) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
2. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4. posiada stan zdrowia pozwalający na realizowanie powierzonych w ramach umowy zadań;
5. posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu : wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.
6. posiada co najmniej półroczne doświadczenie w pracy na stanowisku asystenta rodziny,

2. Ponadto od kandydata na stanowisko asystenta rodziny, w związku z zadaniami które będą mu powierzone oczekuje się znajomości przepisów prawnych oraz cech takich jak:

1. wysoka kultura osobista,
2. umiejętność podejmowania decyzji,
3. zdolność i otwartość na komunikowanie się,
4. poczucie odpowiedzialności.
5. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
6. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
7. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
8. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
9. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
10. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
11. kreatywność, odporność na stres.

3. Główne zadania asystenta rodziny reguluje Art. 15. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. z 2011r. Nr 149 poz. 887 ze zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

4. Wymagane dokumenty

1. życiorys (CV) ze szczególnym uwzględnieniem wykształcenia i przebiegu pracy zawodowej;
2. list motywacyjny;
3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwa, dyplomy);
4. kserokopia dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe;
5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu);
6. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i przebiegu pracy zawodowej;
7. własnoręcznie podpisane oświadczenia (w załączeniu):

- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
- stwierdzające, iż osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;

5. Dodatkowe informacje:

1. praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy o pracę;
2. praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona, a ponadto asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę Raciechowice;
3. wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV (życiorys) powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
4. aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Oferta na stanowisko asystenta rodziny” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciechowicach w nieprzekraczalnym terminie do 27 sierpnia 2015 roku. w godzinach od 7.30 do 15.30 - oferty, które wpłyną po wskazanym terminie (decyduje data wpłynięcia do siedziby jednostki) lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane;
5. o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny zostaną poinformowane telefonicznie – Kierownik GOPS zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami;
6. dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 3725211 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Załączniki do wykorzystania:
Nr 1 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
Nr 2 Oświadczenie kandydata ubiegającego się o stanowisko urzędnicze

Raciechowice, dnia 14 sierpnia 2015 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

/-/ Barbara Romanczyk
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - 08.04.2015 r.

Wójt Gminy Raciechowice
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277


I. Określenie stanowiska pracy:
Podinspektor ds. promocji, kultury i sportu.

II. Niezbędne wymagania od kandydatów:
 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia,.
 5. Wykształcenie wyższe magisterskie.
 6. Posiadanie co najmniej 3- letniego stażu pracy.
 7. Umiejętność dobrej organizacji pracy, innowacyjność i kreatywność. U
 8. miejętność obsługi komputera (m.in. pakiet MS Office, Internet) oraz urządzeń biurowych.
III. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
 1. Dobra znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, a także aktów wykonawczych do tej ustawy.
 2. Dobra znajomość ustawy o samorządzie gminnym, prawa rodzinnego i opiekuńczego, o dowodach osobistych i ewidencji ludności a także aktów wykonawczych do tych ustaw.
 3. Dobra znajomość ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o pracownikach samorządowych, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o sporcie.
 4. Dobra znajomość obsługi komputera: Open Office, Excel oraz urządzeń biurowych.
 5. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 6. Kreatywność i komunikatywność, zdolność podejmowania decyzji.
 7. Prawo jazdy kategorii B.
IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. pozyskiwanie dodatkowych środków pomocowych ze źródeł zewnętrznych krajowych,
 2. przygotowywanie aplikacji do projektów,
 3. współudział w opracowywanie projektów programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 4. opracowywanie ogłoszeń konkursów ofert na realizację zadania publicznego, szczegółowe określenie zakresu i warunków realizacji zleconego zadania,
 5. członkostwo w komisji dokonującej oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania publicznego,
 6. przygotowywanie wzorów umów zawieranych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadania publicznego,
 7. nadzorowanie realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym oraz potwierdzanie stopnia realizacji zadań ,
 8. przeprowadzanie merytorycznej kontroli realizacji zleconych zadań przez organizacje pozarządowe,
 9. współdziałanie z klubami sportowymi i stowarzyszeniami w zakresie wykorzystywania bazy obiektów sportowych i urządzeń rekreacyjnych,
 10. organizowanie i przeprowadzanie imprez, konkursów, wystaw i innych przedsięwzięć promujących Gminę,
 11. obsługa fotograficzna imprez lokalnych, spotkań, konferencji,
 12. współdziałanie w organizowaniu uroczystych obchodów świąt i rocznic oraz imprez o charakterze sportowym i kulturalnym, których organizatorem jest Gmina,
 13. współudział w wykonywaniu zadań związanych ze współpracą trans graniczną z gminami z kraju i zagranicznymi (Hiszpania, Włochy, Niemcy, Austria, Słowacja, Czechy), a w szczególności z partnerskimi,
 14. promocja produktu lokalnego,
 15. wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 16. wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika Referatu Promocji Kultury i Sportu.
V. Warunki pracy:
 1. Praca przy komputerze.
 2. Praca z trudnym klientem.
 3. Czas pracy: pełny etat.
 4. Miejsce pracy: Urząd Gminy w Raciechowicach.
VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia , w jednostce zatrudnienie osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys zawodowy (CV).
 3. Oryginał Kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do wykorzystania załącznik nr 1 do ogłoszenia).
 4. Kserokopie dokumentów poświadczające posiadanie wymaganego wykształcenia, kwalifikacji, doświadczenia zawodowego (dyplomy, certyfikaty, świadectwa pracy, zaświadczenia z odbytych szkoleń, zakresy czynności, zadań, obowiązków).
 5. Oświadczenie kandydata złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k. (do wykorzystania załącznik nr 2 do ogłoszenia):
  • o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia określonego w § 13 ust.2.
VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Ofertę i wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Raciec
Kontakt
Urząd Gminy
Raciechowice


32-415 Raciechowice 277

tel: (012) 37-25-201
fax: (012)37-25-200

wojt@raciechowice.pl

Wójt Gminy - Marek Gabzdyl:
tel. kom. 607 916 519

Numery rachunków bankowych
Polska - Słowacja
Ankieta 2017 - Informacja - Uchwała Antysmogowa
INFORMACJA - SOLARY I FOTOWOLTAIKA
fotowoltanika
PUK Raciechowice
PUK Raciechowice
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Raciechowice Sp. z o.o.

32-415 Raciechowice 197
(Dawny budynek RSP)

www.pukraciechowice.pl

Menu


Strona główna
Oferta
Ceny i stawki opłat
Schemat organizacyjny
Druki do pobrania
Przetargi
Konkurs
Przetargi
Przetargi
Raciechowice - film
GOPS Raciechowice
Przetargi
Karta Dużej Rodziny
Przetargi
Gospodarka odpadami
Partnerstwo
Wybory i Referenda
PUK Raciechowice

Informacje dotyczące Wyborów i Referendów

Menu

Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Raciechowice- 28.02.2016 r.
Wybory Parlamentarne 2015
Referendum - 06.09.2015
Wybory ławników 2016 - 2019
Wybory do Izb Rolniczych 2015
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Raciechowice 2015
Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory Sołeckie 2015
Program usuwania azbestu
Certyfikat
Gmina Fairpaly 2009
BOK PGNiG

Usuwanie eternitu
Przetargi
Projekt PO IG 8.3
OBECNI w SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice
Beskid Wyspowy
Odkryj Beskid Wyspowy
Drogi
Przetargi
Kancelaria Radcy Prawnego
Kancelaria Radcy Prawnego Paulina Hans-Bielut
Covenant of Mayors
Szkoła Muzyczna
Przetargi
Wybory Sołeckie 2013
Przetargi
Partnerstwo
Partnerstwo
Zobacz koniecznie
Beskid Art Deco
Beskid Art Deco
Fundusze Europejskie
Agencja Rynku Rolnego
Partnerstwo
Konsultacje Społeczne 2015
Przetargi