Strona Główna · Przetargi · Szkoły · Galeria Zdjęć · Linki · Download · 28 July 2015 03:34
Biuletyn
BIP
Nawigacja

Start
Strona Główna
Kategorie Aktualności
Gazetka Lokalna

Urząd
Urząd Gminy
Przetargi
Przetargi - PUK Raciechowice
Konkursy
Deklaracje podatkowe
Rachunki bankowe
Nieruchomości - ogłoszenia różne
Zapytania ofertowe
Ogłoszenia i nabory
Rada Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Struktura Urzędu Gminy

Gmina
Położenie
Agroturystyka
Sadownictwo
Szkoły
Straż Pożarna
Parafie
Zabytki
Katalog Firm
Oferty Inwestycyjne
Postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Informacje
Regulamin
Zasady Funkcjonowania
Doradztwo Rolnicze
ABC Bezrobotnego
Wzory Dokumentów

ŚDS
Informacje

GOPS
Ogłoszenia i nabory

Dodatki
Publikacje
Galerie Zdjęć
Linki
Download
Szukaj

Kontakt
Kontakt
Numery Telefonów
Adresy E-mail
Stop Przemocy
Stop Przemocy
Euroregion Tatry
Beskid Art Deco
Telewizja Powiatowa iTV
Przetargi
Fundacja ARTS
Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Kursy walut
Kursy walut w MyBank.pl
Notowanie z 2015-07-27
Kursy walut strzałka 0.53%
3,7455
Kursy walut strzałka 0.73%
4,1495
Kursy walut strzałka 0.02%
3,9150
Kursy walut strzałka 0.30%
5,8149
Znajdź nas na Facebook'u
Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Raciechowice, 10.07.2015r.

Nasz znak: RGPiN.6220.1.2015


O B W I E S Z C Z E N I E


Działając na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 267) w związku z art. 38 i 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 10.07.2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Budowa hali przemysłowej – lakierni proszkowej z zapleczem socjalno-biurowym na działce nr ewid. 675 w miejscowości Raciechowice

z wniosku z dnia 04.02.2015r. inwestora: Pana Adama Kuca AK. TECHNOLAK z siedzibą: Kornatka 175, 32-410 Dobczyce.

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Raciechowice, 25.06.2015r.

Nasz znak: RGPiN.6220.1.2015


Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E S Z C Z E N I E
o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji


Działając na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r., poz. 267) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

iż organ zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Budowa hali przemysłowej – lakierni proszkowej z zapleczem socjalno-biurowym na działce nr ewid. 675 w miejscowości Raciechowice, z wniosku z dnia 04.02.2015r. Inwestora: Pana Adama Kuca AK. TECHNOLAK z siedzibą: Kornatka 175, 32-410 Dobczyce.

Z materiałami sprawy oraz zgłoszonymi żądaniami w przedmiotowej sprawie zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia. Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Raciechowice, 12.06.2015r.

Nasz znak: RGPiN.6220.1.2015


O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r., poz.267) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raciechowice: www.raciechowice.pl postanowienia z dnia 12 czerwca 2015r. stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Budowa hali przemysłowej – lakierni proszkowej z zapleczem socjalno-biurowym na działce nr ewid. 675 w miejscowości Raciechowice,

z wniosku z dnia 04.02.2015r. Inwestora: Pana Adama Kuca AK. TECHNOLAK z siedzibą: Kornatka 175, 32-410 Dobczyce.

Z treścią ww. postanowienia zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Raciechowice, 12.02.2015r.

Nasz znak: RGPiN.6220.1.2015


Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2013 poz.267)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 04.02.2015r. Pana Adama Kuca prowadzącego działalność gospodarczą pn. AK. TECHNOLAK z siedzibą: Kornatka 175, 32-410 Dobczyce zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: Budowa hali przemysłowej – lakierni proszkowej z zapleczem socjalno-biurowym na działce nr ewid. 675 w miejscowości Raciechowice, realizowanego na działce oznaczonej nr ewid. 675, obręb: Raciechowice.,

Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, w pokoju nr 14. Zgodnie z art. 64 ust.1 i art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235, z późn. zm.) postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii oraz uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych i uzgodnień. Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Raciechowice, 18.11.2014r.

Nasz znak: RGPiN.6220.2.2014


O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 267) w związku z art. 38 i 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 18.11.2014r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Zmiana sposobu użytkowania dla hali produkcyjno - magazynowej suszenia, pakowania i magazynowania kawy wraz z zapleczem biurowo - socjalnym, na halę produkcyjno - magazynową do produkcji CYDRU (napoju alkoholowego do 8%) lub WINA (do 14% alkoholu), wraz z wykorzystaniem istniejącego zaplecza biurowo socjalnego w Komornikach gm. Raciechowice na dz. nr 279”,,

z wniosku z dnia 13.08.2014r. (data wpływu 18.08.2014r.) uzupełnionego w dniu 26.09.2014r. inwestora: SLOW FLOW GROUP Sp. z o. o. z siedzibą Pogorzany 221, 34-623 Szczyrzyc, działającego przez pełnomocnika p. Arkadiusza Kolińskiego, ul. Piastowska 19, 32-410 Dobczyce.

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Raciechowice, 03.11.2014r.

Nasz znak: RGPiN.6220.2.2014


Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r., poz. 267) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

iż organ zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Zmiana sposobu użytkowania dla hali produkcyjno - magazynowej suszenia, pakowania i magazynowania kawy wraz z zapleczem biurowo - socjalnym, na halę produkcyjno - magazynową do produkcji CYDRU (napoju alkoholowego do 8%) lub WINA (do 14% alkoholu), wraz z wykorzystaniem istniejącego zaplecza biurowo socjalnego w Komornikach gm. Raciechowice na dz. nr 279”,

z wniosku z dnia 13.08.2014r. (data wpływu 18.08.2014r.), uzupełnionego w dniu 26.09.2014r Inwestora: SLOW FLOW GROUP Sp. z o. o. z siedzibą Pogorzany 221, 34-623 Szczyrzyc, działająca przez pełnomocnika p. Arkadiusza Kolińskiego, ul. Piastowska 19, 32-410 Dobczyce.

Z materiałami sprawy oraz zgłoszonymi żądaniami w przedmiotowej sprawie zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia. Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Raciechowice, 17.10.2014r.

Nasz znak: RGPiN.6220.2.2014


O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r., poz.267) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raciechowice: www.raciechowice.pl postanowienia z dnia 17 października 2014r. stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Zmiana sposobu użytkowania dla hali produkcyjno - magazynowej suszenia, pakowania i magazynowania kawy wraz z zapleczem biurowo - socjalnym, na halę produkcyjno - magazynową do produkcji CYDRU (napoju alkoholowego do 8%) lub WINA (do 14% alkoholu), wraz z wykorzystaniem istniejącego zaplecza biurowo socjalnego w Komornikach gm. Raciechowice na dz. nr 279”,

z wniosku z dnia 13.08.2014r. (data wpływu 18.08.2014r.), uzupełnionego w dniu 26.09.2014r Inwestora: SLOW FLOW GROUP Sp. z o. o. z siedzibą Pogorzany 221, 34-623 Szczyrzyc, działająca przez pełnomocnika p. Arkadiusza Kolińskiego, ul. Piastowska 19, 32-410 Dobczyce.

Z treścią ww. postanowienia zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Raciechowice, 25.07.2014r.

Nasz znak: RGPiN.6220.1.2014


O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 267) w związku z art. 38 i 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 25.07.2014r. została wydana decyzja o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Renaturyzacja cieku wodnego Brzeg w km 0+000-2+800 w m. Kędzierzynka gm. Dobczyce i m. Kwapinka gm. Raciechowice, pow. myślenicki" z wniosku z dnia 23.05.2014r. Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 73 Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Raciechowice, 09.07.2014r.

Nasz znak: RGPiN.6220.1.2014


O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r., poz. 267) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

zawiadamiam strony postępowania

iż organ zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Renaturyzacja cieku wodnego Brzeg w km 0+000-2+800 w m. Kędzierzynka gm. Dobczyce i m. Kwapinka gm. Raciechowice, pow. myślenicki”, z wniosku z dnia 23.05.2014r. (data wpływu 23.05.2014r.), Inwestora: Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 73 Z materiałami sprawy oraz zgłoszonymi żądaniami w przedmiotowej sprawie zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia. Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Raciechowice, 24.06.2014r.

Nasz znak: RGPiN.6220.1.2014


O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r., poz.267) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

zawiadamiam strony postępowania

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raciechowice: www.raciechowice.pl postanowienia z dnia 24 czerwca 2014r. stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Renaturyzacja cieku wodnego Brzeg w km 0+000-2+800 w m. Kędzierzynka gm. Dobczyce i m. Kwapinka gm. Raciechowice, pow. myślenicki”, z wniosku z dnia 23.05.2014r. Inwestora: Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, ul. Szlak 73 o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji jw. (decyzja z dnia 24.09.2013r. znak: RGPiN.6220.4.2013).

Z treścią ww. postanowienia zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Raciechowice, 2014-05-27

RGPiN.6220.1.2014


ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 23.05.2014r. (data wpływu 23.05.2014r.), Inwestora: Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 73 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zmianie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Renaturyzacja cieku wodnego Brzeg w km 0+000-2+800 w m. Kędzierzynka gm. Dobczyce i m. Kwapinka gm. Raciechowice, pow. myślenicki”, znak RGPiN.6220.4.2013 z dnia 24.09.2013r.

Wnioskodawca wystąpił o zmianę ww. decyzji w zakresie dotyczącym kilometraża planowanego zastosowanie typów opasek brzegowych.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 i art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz.1235, ze zm.),organem właściwym do wydania decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedmiotowej inwestycji jest Wójt Gminy Raciechowice, który po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach, wyda decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz.1235, ze zm.) zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowiący, że strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. W przypadku zawiadamiania stron przez publiczne obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Strony postępowania zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w siedzibie Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, w pokoju nr 14 w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Raciechowice, 29.10.2013r.

Nasz znak: RGPiN.6220.3.2013


O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 267) w związku z art. 38 i 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 29.10.2013r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW położona w miejscowości Raciechowice na działkach nr ewid. 662 i 665, realizowanego na działkach oznaczonych nr ewid. 662 i 665, obręb: Raciechowice, gmina Raciechowice z wniosku z dnia 13.03.2013r. ECOENERGY Sp. z o.o. z siedzibą w 30-560 Kraków, ul. Uśmiech 9.

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Raciechowice, 08.10.2013r.

Nasz znak: RGPiN.6220.3.2013


Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E S Z C Z E N I E
o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji


Działając na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 267) w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW położona w miejscowości Raciechowice na działkach nr ewid. 662 i 665, realizowanego na działkach oznaczonych nr ewid. 662 i 665, obręb: Raciechowice, gmina Raciechowice zawiadamiam strony postępowania, iż organ zebrał już wystarczające dowody i materiały umożliwiające merytoryczne rozpatrzenie sprawy.

Jednocześnie zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

Zawiadomienie o w/w możliwości wypowiedzenia się stron co do zgromadzonego materiału dowodowego zgodnie z art. 49 K.p.a. uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Raciechowice, 24.09.2013r.

Nasz znak: RGPiN.6220.4.2013


O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 38 i 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 24.09.2013r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Renaturyzacja cieku wodnego Brzeg w km 0+000-2+800 w m. Kędzierzynka gm. Dobczyce i m. Kwapinka gm. Raciechowice, pow. myślenicki”, z wniosku z dnia 29.05.2013r. (data wpływu 04.06.2013r.), uzupełnionego w dniu 14.06.2013r. Pani Agaty Władysławy Rakoczy-Kot zam. ul. Chopina 23 32-600 Oświęcim - Pełnomocnika Inwestora: Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie.

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Raciechowice, 17.09.2013r.

Nasz znak: RGPiN.6220.3.2013


O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 267) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raciechowice: www.raciechowice.pl postanowienia z dnia 8 sierpnia 2013r. stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW położona w miejscowości Raciechowice na działkach nr ewid. 662 i 665, realizowanego na działkach oznaczonych nr ewid. 662 i 665, obręb: Raciechowice, gmina Raciechowice, z wniosku z dnia 13.03.2013r., Inwestora: ECOENERGY Sp. z o.o. z siedzibą w 30-560 Kraków, ul. Uśmiech 9

Z treścią ww. postanowienia zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Raciechowice, 30.08.2013r

Nasz znak: RGPiN.6220.4.2013


O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

zawiadamiam strony postępowania

iż organ zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Renaturyzacja cieku wodnego Brzeg w km 0+000-2+800 w m. Kędzierzynka gm. Dobczyce i m. Kwapinka gm. Raciechowice, pow. myślenicki”, z wniosku z dnia 29.05.2013r. (data wpływu 04.06.2013r.), uzupełnionego w dniu 14.06.2013r. Pani Agaty Władysławy Rakoczy-Kot zam. ul. Chopina 23 32-600 Oświęcim - Pełnomocnika Inwestora: Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie.

Z materiałami sprawy oraz zgłoszonymi żądaniami w przedmiotowej sprawie zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia. Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Raciechowice, 08.08.2013r.

Nasz znak: RGPiN.6220.4.2013


O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

zawiadamiam strony postępowania

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raciechowice: www.raciechowice.pl postanowienia Wójta Gminy Raciechowice z dnia 8 sierpnia 2013r. stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Renaturyzacja cieku wodnego Brzeg w km 0+000-2+800 w m. Kędzierzynka gm. Dobczyce i m. Kwapinka gm. Raciechowice, pow. myślenicki”, z wniosku z dnia 29.05.2013r. (data wpływu 04.06.2013r.), uzupełnionego w dniu 14.06.2013r. Pani Agaty Władysławy Rakoczy-Kot zam. ul. Chopina 23 32-600 Oświęcim - Pełnomocnika Inwestora: Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Z treścią ww. postanowienia zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Raciechowice, 2013-06-20

RGPiN.6220.4.2013


ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 29.05.2013r. (data wpływu 04.06.2013r.), uzupełniony w dniu 14.06.2013r. Pani Agaty Władysławy Rakoczy-Kot zam. ul. Chopina 23 32-600 Oświęcim - Pełnomocnika inwestora: Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Renaturyzacja cieku wodnego Brzeg w km 0+000-2+800 w m. Kędzierzynka gm. Dobczyce i m. Kwapinka gm. Raciechowice, pow. myślenicki”.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 i art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, nr 199, poz. 1227), organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedmiotowej inwestycji jest Wójt Gminy Raciechowice, który po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach, wyda decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

W niniejszym postępowaniu administracyjnym bierze udział powyżej 20 stron.

Strony postępowania zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w siedzibie Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, w pokoju nr 14 w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Raciechowice 2013-04-11

RGPiN.6220.3.2012


O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Raciechowice


Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) zawiadamia się, że w dniu 11.04.2013r. na wniosek Inwestora, którym jest: Gmina Raciechowice z siedzibą 32-415 Raciechowice 277 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej – odcinek Raciechowice „Na Zarębki”, na działkach 540/9, 539, 538/6, 538/28, 537, 536/2, 536/1, 535, 534, 533, 532, 672/1, 670/2, 673/1, 673/2, 674/4, 674/3, 674/2, 675, 676, 677, 678, 648, 679, 680 obr. Raciechowice; oraz „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej – odcinek Raciechowice – Komorniki „Do Klubu”, na działkach 532, 531, 530/1 obręb Raciechowice 57, 64, 65/3, 65/2, 66/1, 66/2, 68, 69, 70/2, 70/3, 75, 74/2, 74/3, 73/4, 73/5, 73/7, 76 obr. Komorniki”

Z treścią przedmiotowej decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Gminy w Raciechowicach, pok. nr 14.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Raciechowice, 2013-03-19

RGPiN.6220.3.2013


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.).

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 13.03.2013r. ECOENERGY Sp. z o.o. z siedzibą w 30-560 Kraków, ul. Uśmiech 9 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: Farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW położona w miejscowości Raciechowice na działkach nr ewid. 662 i 665, na działkach : - nr ewid. 662 i 665 obręb Raciechowice, gmina Raciechowice

Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, w pokoju nr 14. Zgodnie z art. 64 ust.1 i art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zmianami), postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii oraz uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych i uzgodnień. Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Nasz znak: RGPiN.6220.3.2012


O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Raciechowice

zawiadamia

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raciechowice: www.raciechowice.pl postanowienia z dnia 31 stycznia 2013r. stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej – odcinek Raciechowice „Na Zarębki”, na działkach 540/9, 539, 538/6, 538/28, 537, 536/2, 536/1, 535, 534, 533, 532, 672/1, 670/2, 673/1, 673/2, 674/4, 674/3, 674/2, 675, 676, 677, 678, 648, 679, 680 obr. Raciechowice; oraz „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej – odcinek Raciechowice – Komorniki „Do Klubu”, na działkach 532, 531, 530/1 obręb Raciechowice 57, 64, 65/3, 65/2, 66/1, 66/2, 68, 69, 70/2, 70/3, 75, 74/2, 74/3, 73/4, 73/5, 73/7, 76 obr. Komorniki”, z wniosku z dnia 2012-10-31 Inwestora, którym jest: Gmina Raciechowice, z siedzibą 32-415 Raciechowice 277.W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy, w tym treścią postanowienia, o którym mowa wyżej w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Gminy w Raciechowicach, pok. nr 14.

Obwieszczenie do pobrania
Raciechowice, dnia 15.02.2013r.

RGPiN.6220.3.2012


ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm. ) organ zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i rozbudowie kanalizacji sanitarnej – odcinek Raciechowice „Na Zarębki”, na działkach 540/9, 539, 538/6, 538/28, 537, 536/2, 536/1, 535, 534, 533, 532, 672/1, 670/2, 673/1, 673/2, 674/4, 674/3, 674/2, 675, 676, 677, 678, 648, 679, 680 obr. Raciechowice; oraz „Rozbudowie kanalizacji sanitarnej – odcinek Raciechowice – Komorniki „Do Klubu”, na działkach 532, 531, 530/1 obręb Raciechowice 57, 64, 65/3, 65/2, 66/1, 66/2, 68, 69, 70/2, 70/3, 75, 74/2, 74/3, 73/4, 73/5, 73/7, 76 obr. Komorniki”, z wniosku z dnia 2012-10-31 Inwestora, którym jest: Gmina Raciechowice, z siedzibą 32-415 Raciechowice 277.

Z materiałami sprawy oraz zgłoszonymi żądaniami w przedmiotowej sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277, pok. nr 14 w terminie 14 dni od daty doręczenia/publicznego ogłoszenia. Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie.


Raciechowice, 2012-12-17

RGPiN.6220.3.2012


ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 31.10.2012r. Gminy Raciechowice z siedzibą 32-415 Raciechowice 277 reprezentowanej przez Pana Jerzego Szymoniaka – Zastępcę Wójta Gminy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej – odcinek Raciechowice „Na Zarębki”, na działkach 540/9, 539, 538/6, 538/28, 537, 536/2, 536/1, 535, 534, 533, 532, 672/1, 670/2, 673/1, 673/2, 674/4, 674/3, 674/2, 675, 676, 677, 678, 648, 679, 680 obręb Raciechowice; oraz „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej – odcinek Raciechowice – Komorniki „Do Klubu”, na działkach 532, 531, 530/1 obręb Raciechowice 57, 64, 65/3, 65/2, 66/1, 66/2, 68, 69, 70/2, 70/3, 75, 74/2, 74/3, 73/4, 73/5, 73/7, 76 obręb Komorniki”.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 i art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, nr 199, poz. 1227), w związku z § 3 ust. 1 pkt. 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 roku nr 213, poz. 1397 ze zm.), organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedmiotowej inwestycji jest Wójt Gminy Raciechowice, który po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach, wyda decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. W niniejszym postępowaniu administracyjnym bierze udział powyżej 20 stron (właścicieli działek objętych inwestycją, przez które przebiega projektowana sieć). Strony postępowania zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w siedzibie Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, w pokoju nr 14 w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia.


Raciechowice, 2012-06-13

Nasz znak: RGPiN.6220.1.2012


ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 26.04.2012r., „Beskid” Sp. z o.o. ul. Lwowska 158a, 33-300 Nowy Sącz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa istniejącego budynku i dobudowie do istniejącego budynku przechowalni owoców i warzyw wraz z zapleczem socjalno-administracyjnym, budynku przechowalni (etap II) oraz infrastruktury technicznej” na działkach : - nr ewid. 153, 154, 145, 143/1, 143/2, 144 obręb Zegartowice, gmina Raciechowice

Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, w pokoju nr 14. Zgodnie z art. 64 ust.1 i art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zmianami), postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii oraz uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych i uzgodnień. Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


Raciechowice, 2012-05-30

Nasz znak: RGPiN.6220.2.2012


ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 27.04.2012r. (data wpływu 15.05.2012r.), Pana Jerzego Drobniak zam. 32-031 Mogilany 126 – pełnomocnika Inwestora: Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowę mostu nr 01016659 na rzece Stradomka w/c drogi powiatowej Komorniki-Kawec-Żerosławice nr K1961 km 6+500 w m. Zegartowice” na działkach : - nr ewid. 96, 99, 167, 173/2, 174, 179, 180, 216/1, 333 obręb Zegartowice, gmina Raciechowice

Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, w pokoju nr 14. Zgodnie z art. 64 ust.1 i art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zmianami), postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii oraz uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych i uzgodnień. Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


Raciechowice, 12.01.2012r.

Nasz znak: RGPiN.6220.4.2011/2012


OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Raciechowice
zawiadamia

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raciechowice: www.raciechowice.pl postanowienia z dnia 12 stycznia 2012r. stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa kompostowni kontenerowej odpadów ulegających biodegradacji w ramach istniejącego punktu odzysku i zbierania odpadów” na działce nr ewid. 246 obręb Zegartowice, gmina Raciechowice, powiat myślenicki; w ramach postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia, wszczętego na wniosek Inwestora, którym jest: Firma „TRASZKAN” F.S.Z. Sroka Spółka Jawna, Zegartowice 105, 32-415 Raciechowice

W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy, w tym treścią postanowienia, o którym mowa wyżej w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Gminy w Raciechowicach nr 277, pok. nr 14.


Raciechowice, dnia 12.01.2012r.

Nasz znak: RGPiN.6220.3.2011/2012


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Raciechowice

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) zawiadamia się, że w dniu 12.01.2012r. na wniosek Inwestora, którym jest: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych z/s 31-153 Kraków, ul. Szlak 73 reprezentowany przez pełnomocnika Pana Kazimierza Ciochoń zam. 34-100 Wadowice, os. Pod Skarpą 16/15 została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie o udzielenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Usuwaniu szkód powodziowych na rzece Stradomka w km 23 + 700 – 28 + 100 na długości 4.4 km, w m. Żerosławice, Gruszów, Sawa, gm. Raciechowice, pow. myślenicki” na działkach:
- nr ewid. 1, 2, 3, 8, 21, 22, 23 obręb Żerosławice;
- nr ewid. 695/1, 766, 764, 696, 697, 744, 745, 746, 774 obręb Gruszów;
- nr ewid. 45 obręb Sawa;

Z treścią przedmiotowej decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Gminy w Raciechowicach, pok. nr 14.


Raciechowice, 2011-11-18

Nasz znak: RGPiN.6220.4.2011


ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 04.11.2011r. (data wpływu 07.11.2011r.), uzupełniony w dniu 17.11.2011r. firmy „Traszkan” F.S.Z. Sroka Spółka Jawna z siedzibą: Zegartowice 105, 32-415 Raciechowice, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa kompostowni kontenerowej odpadów ulegających biodegradacji w ramach istniejącego punktu odzysku i zbierania odpadów”, na działce nr ewid. 246 obręb Zegartowice, gmina Raciechowice.

Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, w pokoju nr 14. Zgodnie z art. 64 ust.1 i art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zmianami), postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii oraz uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych i uzgodnień. Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.


Raciechowice, dnia 14.07.2011r.

Nasz znak: RGPiN.6220.1.2011


O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Raciechowice

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) zawiadamia się, że w dniu 14.07.2011r. na wniosek Inwestora, którym jest: Jerzy Sikora zam. Zegartowice 81, 32-415 Raciechowice.została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „BUDOWIE WARSZTATU SAMOCHODOWEGO Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO-BIUROWĄ I MAGAZYNOWĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH NR EWID. 134/1, 134/3, 134/5 POŁOŻONYCH W ZEGARTOWICACH, GMINA RACIECHOWICE”.

Z treścią przedmiotowej decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Gminy w Raciechowicach, pok. nr 14.
Raciechowice, dnia 15.06.2011 r.

Nasz znak: RGPiN.6220.1.2011


O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Raciechowice

zawiadamia

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raciechowice: www.raciechowice.pl postanowienia z dnia 15 czerwca 2011r. stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „BUDOWA WARSZTATU SAMOCHODOWEGO Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO-BIUROWĄ I MAGAZYNOWĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH NR EWID. 134/1, 134/3, 134/5 POŁOŻONYCH W ZEGARTOWICACH, GMINA RACIECHOWICE” z wniosku z dnia 03.03.2011r. Inwestora, którym jest: Jerzy Sikora zam. Zegartowice 81, 32-415 Raciechowice.

W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy, w tym treścią postanowienia, o którym mowa wyżej w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Gminy w Raciechowicach, pok. nr 14.
Raciechowice, dnia 06.06.2011 r.

Nasz znak: RGPiN-7627/03/2010/2011


O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Raciechowice, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227)

zawiadamia:

 1. Iż w dniu 22.03.2010r. wpłynął wniosek Gminy Raciechowice z siedzibą: 32-415 Raciechowice 277 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie oczyszczalni ścieków w Raciechowicach na działce oznaczonej nr geodezyjnym 559/2”.
 2. Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla której nałożone zostało sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 3. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Raciechowice, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myślenicach i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie.
 4. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, pokój nr 14 w godzinach urzędowania.
 5. W przedmiotowej sprawie można składać uwagi i wnioski w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, pokój nr 14.Termin składania uwag i wniosków – 21 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
 6. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Raciechowice.
  Raciechowice, 28.03.2011r.

  Nasz znak: RGPiN-7627/5/2010/2011


  O B W I E S Z C Z E N I E

  Wójta Gminy Raciechowice

  Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) zawiadamia się, że w dniu 28.03.2011r. na wniosek Inwestora, którym jest: Zakład Produkcyjno Handlowy „D-W” s.c. Tadeusz Węgrzyn, Janusz Dul z siedzibą: 32-415 Raciechowice 232 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie hali produkcyjnej przetwórstwa tworzyw sztucznych i elastomerów na działce nr 543/27 w Raciechowicach” realizowanego na działce nr 543/27 w miejscowości Raciechowice.

  Z treścią przedmiotowej decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Gminy w Raciechowicach, pok. nr 14.


  Raciechowice, 2011-03-11

  Nasz znak: RGPiN.6220.1.2011


  Z A W I A D O M I E N I E

  o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

  Na podstawie art. 61 § 4 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 - cyt. dalej jako UUOŚ) zawiadamia się strony o wszczęciu w dniu 03.03.2011r. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „BUDOWA WARSZTATU SAMOCHODOWEGO Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO-BIUROWĄ I MAGAZYNOWĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH NR EWID. 134/1, 134/3, 134/5 POŁOŻONYCH W ZEGARTOWICACH, GMINA RACIECHOWICE”

  Jednocześnie informuje się, że z w/w wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277, pokój nr 14 w godzinach pracy urzędu. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie składać można w tut. Urzędzie w terminie 21 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 32 ust. 1a ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochro

Kontakt
Urząd Gminy
Raciechowice


32-415 Raciechowice 277

tel: (012) 37-25-201
fax: (012)37-25-200

wojt@raciechowice.pl

Wójt Gminy - Marek Gabzdyl:
tel. kom. 607 916 519

Numery rachunków bankowych
PUK Raciechowice
PUK Raciechowice
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Raciechowice Sp. z o.o.

32-415 Raciechowice 140

www.pukraciechowice.pl

Menu


Strona główna
Oferta
Ceny i stawki opłat
Schemat organizacyjny
Druki do pobrania
Przetargi
Konkurs
Przetargi
Przetargi
Karta Dużej Rodziny
Przetargi
Referendum - 06.09.2015
Partnerstwo
Wybory ławników 2016 - 2019
Wybory do Izb Rolniczych 2015
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Raciechowice 2015
Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory Sołeckie 2015
Certyfikat
Gmina Fairpaly 2009
BOK PGNiG

Usuwanie eternitu
Przetargi
Projekt PO IG 8.3
OBECNI w SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice
ECDL - szkolenia
Partnerstwo
Beskid Wyspowy
Odkryj Beskid Wyspowy
Nieruchomości
Biuro Nieruchomości - Stanisław Spytek
Kancelaria Radcy Prawnego
Kancelaria Radcy Prawnego Paulina Hans-Bielut
Covenant of Mayors
Drogi
Przetargi
Szkoła Muzyczna
Przetargi
Wybory Sołeckie 2013
Przetargi
Partnerstwo
Partnerstwo
Zobacz koniecznie
Beskid Art Deco
Beskid Art Deco
Fundusze Europejskie
Agencja Rynku Rolnego
Partnerstwo
Konsultacje Społeczne 2015
Przetargi