Strona Główna · Przetargi · Formularze i wnioski · Uchwały Rady Gminy · Szkoły ·
Biuletyn
BIP
Nawigacja
Strona Główna

Start
Gazetka Lokalna
Kategorie Aktualności

Urząd
Urząd Gminy
Przetargi
Przetargi - PUK Raciechowice
Konkursy
Deklaracje podatkowe
Formularze i wnioski
Rachunki bankowe
Nieruchomości - ogłoszenia różne
Zapytania ofertowe
Ogłoszenia i nabory
Rada Gminy
Uchwały Rady Gminy
Struktura Urzędu Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy

Gmina
Położenie
Agroturystyka
Sadownictwo
Szkoły
Straż Pożarna
Parafie
Zabytki
Katalog Firm
Oferty Inwestycyjne
Ochrona Środowiska
Postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego
Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

ŚDS
Informacje

GOPS
Ogłoszenia i nabory

Dodatki
Publikacje
Galerie Zdjęć
Download
Linki

Kontakt
Szukaj
Kontakt
Numery Telefonów
Adresy E-mail
Stop Przemocy
Stop Przemocy
Euroregion Tatry
Beskid Art Deco
Telewizja Powiatowa iTV
Przetargi
Fundacja ARTS
Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Kursy walut
Kursy walut w MyBank.pl
Notowanie z 2019-11-19
0.05%
3,8786
0.10%
4,2928
0.05%
3,9113
0.04%
5,0238
Znajdź nas na Facebook'u
Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Raciechowice, 2017-02-27

RGPiN.6220.1.2017


ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23 ze zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 10.02.2017r. Inwestora: F.P.H. Zakład Masarski Cecylia Lenart, Adam Lenart, Mariusz Lenart spółka jawna z siedzibą: 32-415 Raciechowice 280 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: Modernizacja FPH Zakład Masarski „Lenart” poprzez unowocześnienie urządzeń i parku maszynowego (wymiana poszczególnych urządzeń i maszyn), zlokalizowanego na działce o nr ewid. 540/6 obręb 0011 Raciechowice. Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 i art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz.1235, ze zm.),organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedmiotowej inwestycji jest Wójt Gminy Raciechowice, który po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach, wyda decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. Liczba stron niniejszego pos­tępo­wa­nia nie przekracza 20. Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, w pokoju nr 14. Wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raciechowice bip.malopolska.pl/ugraciechowice w zakładce Informacje o środowisku.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz UndasRaciechowice, 12.12.2016r.

Nasz znak: RGPiN.6220.4.2016


O B W I E S Z C Z E N I E


Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raciechowice: www.raciechowice.pl postanowienia z dnia 12 grudnia 2016r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, w związku z przedłożeniem raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Rozszerzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów na terenie TRASZKAN S.F.Z. Sroka Spółka jawna z siedzibą w 32-413 Zegartowice 105”, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 241, 243/2, 242, 246, 245/2, 224/2, 225/2, 210/4, obręb Zegartowice, z wniosku z dnia 14.04.2016r. uzupełnionego w dniu 06.05.2016r. Inwestora: TRASZKAN S.F.Z. Sroka Spółka jawna z siedzibą w 32-413 Zegartowice 105 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Z treścią ww. postanowienia zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia. Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz UndasPostanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania
Raciechowice, 07.12.2016r.

Nasz znak: RGPiN.6220.1.2016


O B W I E S Z C Z E N I E


Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raciechowice: www.raciechowice.pl postanowienia z dnia 7 grudnia 2016r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Budowa trzech farm fotowoltaicznych o mocy do 200 kW i o powierzchni do 0,5 ha każda, na działce nr ewid. 619/3 w miejscowości Raciechowice zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 619/3, obręb Raciechowice, z wniosku z dnia 22.03.2016r. uzupełnionego w dniu 08.04.2016r. Inwestora, którym jest: p. Janusz Lato zam. ul. Konfederatów Barskich 11, 33-383 Tylicz, p. Radosław Roborzyński zam. ul. Dauna 18, 30-566 Kraków p. Rafał Roborzyński zam. ul. Dauna 18, 30-566 Kraków, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Z treścią ww. postanowienia zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz UndasPostanowienie o zawieszeniu postępowania

Raciechowice, 24.11.2016r.

Nasz znak: RGPiN.6220.3.2016


O B W I E S Z C Z E N I E


Działając na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 38 i 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 24.11.2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Budowa budynku produkcyjno magazynowego stolarni z częścią biurową na działce nr ewid. 682 w miejscowości Raciechowice, z wniosku z dnia 11.04.2016r. uzupełnionego w dniu 03.08.2016r. (data wpływu: 05.08.2016r.) Inwestora: p. Krzysztofa Leśniak STOLARSTWO z siedzibą: ul. Zakopiańska 56, 30-418 Kraków. Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz UndasDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

Raciechowice, 07.11.2016r.

Nasz znak: RGPiN.6220.3.2016


O B W I E S Z C Z E N I E


Działając na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r., poz. 267) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

iż organ zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjęplanowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Budowa budynku produkcyjno magazynowego stolarni z częścią biurową na działce nr ewid. 682 w miejscowości Raciechowice i w dniu 25.07.2016r. z wniosku z dnia 11.04.2016r. uzupełnionego w dniu 03.08.2016r. (data wpływu: 05.08.2016r.) Inwestora: p. Krzysztofa Leśniak STOLARSTWO z siedzibą: ul. Zakopiańska 56, 30-418 Kraków.

Z materiałami sprawy oraz zgłoszonymi żądaniami w przedmiotowej sprawiezainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia. Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Raciechowice, 26.10.2016r.

Nasz znak: RGPiN.6220.1.2016


O B W I E S Z C Z E N I E


Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raciechowice: www.raciechowice.pl postanowienia z dnia 26 października 2016r. stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o odziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Budowa trzech farm fotowoltaicznych o mocy do 200 kW i o powierzchni do 0,5 ha każda, na działce nr ewid. 619/3 w miejscowości Raciechowice zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 619/3, obręb Raciechowice, z wniosku z dnia 22.03.2016r. uzupełnionego w dniu 08.04.2016r. Inwestora, którym jest: p. Janusz Lato zam. ul. Konfederatów Barskich 11, 33-383 Tylicz, p. Radosław Roborzyński zam. ul. Dauna 18, 30-566 Kraków p. Rafał Roborzyński zam. ul. Dauna 18, 30-566 Kraków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Z treścią ww. postanowienia zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz UndasPostanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu

Raciechowice, 21.10.2016r.

Nasz znak: RGPiN.6220.3.2016


O B W I E S Z C Z E N I E


Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 351 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raciechowice: www.raciechowice.pl postanowienia z dnia 21 października 2016r. stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Budowa budynku produkcyjno magazynowego stolarni z częścią biurową na działce nr ewid. 682 w miejscowości Raciechowice i w dniu 25.07.2016r. z wniosku z dnia 11.04.2016r. uzupełnionego w dniu 03.08.2016r. (data wpływu: 05.08.2016r.) Inwestora: p. Krzysztofa Leśniak STOLARSTWO z siedzibą: ul. Zakopiańska 56, 30-418 Kraków. Z treścią ww. postanowienia zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz UndasPostanowienie o braku oceny oddziaływania na środowisko

Raciechowice, 21.10.2016r.

Nasz znak: RGPiN.6220.5.2016


O B W I E S Z C Z E N I E


Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 351 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raciechowice: www.raciechowice.pl postanowienia z dnia 21 października 2016r. o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Wójta Gminy Raciechowice znak: RGPiN.6220.5.2016 z dn. 27.09.2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej K1962 Komorniki – Kawec - Żerosławice na potoku Krzyworzeka w miejscowości Czasław zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 266 obręb 0002 Czasław, 266 obręb 0012 Raciechowice, 357/1 obręb 0002 Czasław oraz częściowo na działce 328 obręb 0002 Czasław, z wniosku z dnia 05.05.2016r. (data wpływu: 18.05.2016r.) uzupełnionego w dniu 25.05.2016r. i w dniu 25.07.2016r. Z treścią ww. postanowienia zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz UndasPostanowienie z dnia 21 października 2016r. o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Wójta Gminy Raciechowice znak: RGPiN.6220.5.2016 z dn. 27.09.2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Raciechowice, 27.09.2016r.

Nasz znak: RGPiN.6220.5.2016


O B W I E S Z C Z E N I E


Działając na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 38 i 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 27.09.2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej K1962 Komorniki – Kawec - Żerosławice na potoku Krzyworzeka w miejscowości Czasław zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 266 obręb 0002 Czasław, 266 obręb 0012 Raciechowice, 357/1 obręb 0002 Czasław oraz częściowo na działce 328 obręb 0002 Czasław, z wniosku z dnia 05.05.2016r. (data wpływu: 18.05.2016r.) uzupełnionego w dniu 25.05.2016r. i w dniu 25.07.2016r. Inwestora: Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach z siedzibą: ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice. Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz UndasDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

Raciechowice, 13.09.2016r.

Nasz znak: RGPiN.6220.5.2016


O B W I E S Z C Z E N I E


Działając na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r., poz. 267) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

iż organ zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjęplanowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej K1962 Komorniki – Kawec - Żerosławice na potoku Krzyworzeka w miejscowości Czasław zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 266 obręb 0002 Czasław, 266 obręb 0012 Raciechowice, 357/1 obręb 0002 Czasław oraz częściowo na działce 328 obręb 0002 Czasław, z wniosku z dnia 05.05.2016r. (data wpływu: 18.05.2016r.) uzupełnionego w dniu 25.05.2016r. i w dniu 25.07.2016r. Inwestora: Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach z siedzibą: ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice.

Z materiałami sprawy oraz zgłoszonymi żądaniami w przedmiotowej sprawiezainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 7 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia. Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Raciechowice, 05.09.2016r.

Nasz znak: RGPiN.6220.5.2016


O B W I E S Z C Z E N I E


Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raciechowice: www.raciechowice.pl postanowienia z dnia 5 września 2016r. stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej K1962 Komorniki – Kawec - Żerosławice na potoku Krzyworzeka w miejscowości Czasław zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 266 obręb 0002 Czasław, 266 obręb 0012 Raciechowice, 357/1 obręb 0002 Czasław oraz częściowo na działce 328 obręb 0002 Czasław, z wniosku z dnia 05.05.2016r. (data wpływu: 18.05.2016r.) uzupełnionego w dniu 25.05.2016r. i w dniu 25.07.2016r. Z treścią ww. postanowienia zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz UndasPostanowienie o braku oceny oddziaływania na środowisko

Raciechowice, 01.08.2016r.

Nasz znak: RGPiN.6220.4.2016


O B W I E S Z C Z E N I E


Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raciechowice: www.raciechowice.pl postanowienia z dnia 1 sierpnia 2016r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Rozszerzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów na terenie TRASZKAN S.F.Z. Sroka Spółka jawna z siedzibą w 32-413 Zegartowice 105”, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 241, 243/2, 242, 246, 245/2, 224/2, 225/2, 210/4, obręb Zegartowice, z wniosku z dnia 14.04.2016r. uzupełnionego w dniu 06.05.2016r. Inwestora: TRASZKAN S.F.Z. Sroka Spółka jawna z siedzibą w 32-413 Zegartowice 105 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Z treścią ww. postanowienia zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

- postanowienia z dnia 1 sierpnia 2016r. o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz UndasPostanowienie o zawieszeniu postępowania

Raciechowice, 05.07.2016r.

Nasz znak: RGPiN.6220.3.2016


O B W I E S Z C Z E N I E


Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raciechowice: www.raciechowice.pl postanowienia z dnia 5 lipca 2016r. stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Rozszerzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów na terenie TRASZKAN S.F.Z. Sroka Spółka jawna z siedzibą w 32-413 Zegartowice 105”, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 241, 243/2, 242, 246, 245/2, 224/2, 225/2, 210/4, obręb Zegartowice,
z wniosku z dnia 14.04.2016r. uzupełnionego w dniu 06.05.2016r. Inwestora: TRASZKAN S.F.Z. Sroka Spółka jawna z siedzibą w 32-413 Zegartowice 105 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Z treścią ww. postanowienia zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz UndasPostanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu

Raciechowice, 06.06.2016r.

Nasz znak: RGPiN.6220.2.2016


O B W I E S Z C Z E N I E


Działając na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 267) w związku z art. 38 i 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 06.06.2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Przebudowa dróg powiatowych Nr K1622, K1623, K1959, K1960, K1962 na terenie gminy Raciechowice, zlokalizowanego na działkach o nr ewid.:

- droga K1622 – nr działek: 359, 361 obręb Dąbie 0003; 535 obręb Poznachowice Górne 0011;
- droga K1623 – nr działek: 333 obręb Zegartowice 0014; 141, 273 obręb Krzesławice 0007;
- droga K1959 – nr działek: 8, 207 obręb Mierzeń 0010; 54 obręb Komorniki 0006,
- droga K1960 – nr działek: 423, 736, 773 Gruszów 0004; 13 obręb Kawec 0005,
- droga K1962 – nr działek: 141 obręb Krzesławice 0007,

z wniosku z dnia 23.03.2016r. uzupełnionego w dniu 12.05.2016r. i w dniu 20.05.2016r. Inwestora: Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach z siedzibą: ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice.

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz UndasRaciechowice, 2016-05-30

Nasz znak: RGPiN.6220.5.2016


O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. poz.267 ze zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 05.05.2016r. (data wpływu: 18.05.2016r.) uzupełniony w dniu 25.05.2016r. Inwestora: Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach z siedzibą: ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice działającego przez pełnomocnika Panią Iwonę Gryglak Pracownia Inżynierska PRO-DM Droginia 386, 32-400 Myślenice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej K1962 Komorniki – Kawec - Żerosławice na potoku Krzyworzeka w miejscowości Czasław zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 266 obręb 0002 Czasław, 266 obręb 0012 Raciechowice, 357/1 obręb 0002 Czasław oraz częściowo na działce 328 obręb 0002 Czasław. Zakres inwestycji obejmuje:

- rozbiórkę i wykonanie nowego ustroju nośnego,
- przebudowę przyczółków,
- rozbiórkę i wykonanie nowych filarów,
- wykonanie umocnień brzegów i dna cieku,
- przebudowę dojazdów do obiektu,
- przebudowę istniejących sieci teletechnicznych,
- budowę i rozbiórkę tymczasowej kładki dla ruchu pieszego.

Proces przebudowy będzie wykonywany przy całkowitym zamknięciu mostu. Ruch pojazdów odbywał się będzie objazdami, dla ruchu pieszego planuje się lokalizację tymczasowej kładki.
Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 i art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz.1235, ze zm.),organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedmiotowej inwestycji jest Wójt Gminy Raciechowice, który po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach, wyda decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.
Liczba stron niniejszego pos­tępo­wa­nia nie przekracza 20.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, w pokoju nr 14.
Wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raciechowice bip.malopolska.pl/ugraciechowice w zakładce Informacje o środowisku.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz UndasRaciechowice, 20.05.2016 r.

Nasz znak: RGPiN.6220.2.2016


O B W I E S Z C Z E N I E


Działając na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r., poz. 267) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

iż organ zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Przebudowa dróg powiatowych Nr K1622, K1623, K1959, K1960, K1962 na terenie gminy Raciechowice, zlokalizowanego na działkach o nr ewid.:

- droga K1622 – nr działek: 359, 361 obręb Dąbie 0003; 535 obręb Poznachowice Górne 0011;
- droga K1623 – nr działek: 333 obręb Zegartowice 0014; 141, 273 obręb Krzesławice 0007;
- droga K1959 – nr działek: 8, 207 obręb Mierzeń 0010; 54 obręb Komorniki 0006,
- droga K1960 – nr działek: 423, 736, 773 Gruszów 0004; 13 obręb Kawec 0005,
- droga K1962 – nr działek: 141 obręb Krzesławice 0007,

z wniosku z dnia 23.03.2016r. uzupełnionego w dniu 12.05.2016r. i w dniu 20.05.2016r. Inwestora: Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach z siedzibą: ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice.

Z materiałami sprawy oraz zgłoszonymi żądaniami w przedmiotowej sprawiezainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz UndasRaciechowice, 2016-05-19.

Nasz znak: RGPiN.6220.4.2016


O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. poz.267 ze zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia z dnia 14.04.2016r. uzupełniony w dniu 06.05.2016r. Inwestora: TRASZKAN S.F.Z. Sroka Spółka jawna z siedzibą w 32-413 Zegartowice 105 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Rozszerzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów na terenie TRASZKAN S.F.Z. Sroka Spółka jawna z siedzibą w 32-413 Zegartowice 105" zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 241, 243/2, 242, 246, 245/2, 224/2, 225/2, 210/4, obręb Zegartowice. Zakres inwestycji obejmuje:

1. rozbudowę o nowe maszyny i urządzenia linii do segregacji odpadów – zwiększenie wydajności,
2. zainstalowanie linii do segregacji i przetwarzania stłuczki szklanej,
3. budowę hali i zainstalowanie urządzeń do przetwarzania odpadów budowlanych,
4. przetwarzanie odpadów w kierunku wytworzenia paliwa alternatywnego z wykorzystaniem linii sortowniczej.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 i art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz.1235, ze zm.),organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedmiotowej inwestycji jest Wójt Gminy Raciechowice, który po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach, wyda decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Liczba stron niniejszego pos­tępo­wa­nia nie przekracza 20.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, w pokoju nr 14. Wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raciechowice bip.malopolska.pl/ugraciechowice w zakładce Informacje o środowisku.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz UndasRaciechowice, 16.05.2016r.

Nasz znak: RGPiN.6220.2.2016


O B W I E S Z C Z E N I E
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r., poz.267) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raciechowice: www.raciechowice.pl postanowienia z dnia 16 maja 2016r. stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Przebudowa dróg powiatowych Nr K1622, K1623, K1959, K1960, K1962 na terenie gminy Raciechowice, zlokalizowanego na działkach o nr ewid.:
- droga K1622 – nr działek: 359, 361 obręb Dąbie 0003; 535 obręb Poznachowice Górne 0011;
- droga K1623 – nr działek: 333 obręb Zegartowice 0014; 141, 273 obręb Krzesławice 0007;
- droga K1959 – nr działek: 8, 207 obręb Mierzeń 0010; 54 obręb Komorniki 0006,
- droga K1960 – nr działek: 423, 736, 773 Gruszów 0004; 13 obręb Kawec 0005,
- droga K1962 – nr działek: 141 obręb Krzesławice 0007,

z wniosku z dnia 23.03.2016r. uzupełnionego w dniu 12.05.2016r. Inwestora: Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach z siedzibą: ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice.

Z treścią ww. postanowienia zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz UndasRaciechowice, 2016-04-15

Nasz znak: RGPiN.6220.3.2016


O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. poz.267 ze zm.) zawiadamiam że na wniosek z dnia 11.04.2016r. Inwestora: p. Krzysztofa Leśniak STOLARSTWO z siedzibą: ul. Zakopiańska 56, 30-418 Kraków

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: Budowa budynku produkcyjno magazynowego stolarni z częścią biurową na działce nr ewid. 682 w miejscowości Raciechowice.

że na wniosek z dnia 22.03.2016r. uzupełniony w dniu 08.04.2016r. Inwestora: p. Janusz Lato zam. ul. Konfederatów Barskich 11, 33-383 Tylicz, p. Radosław Roborzyński zam. ul. Dauna 18, 30-566 Kraków p. Rafał Roborzyński zam. ul. Dauna 18, 30-566 Kraków,Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 i art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz.1235, ze zm.),organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedmiotowej inwestycji jest Wójt Gminy Raciechowice, który po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach, wyda decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Liczba stron niniejszego postępowania nie przekracza 20.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, w pokoju nr 14.

Wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raciechowice bip.malopolska.pl/ugraciechowice w zakładce Informacje o środowisku.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Raciechowice, 2016-04-12

Nasz znak: RGPiN.6220.1.2016


O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. poz.267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 22.03.2016r. uzupełniony w dniu 08.04.2016r. Inwestora: p. Janusz Lato zam. ul. Konfederatów Barskich 11, 33-383 Tylicz, p. Radosław Roborzyński zam. ul. Dauna 18, 30-566 Kraków p. Rafał Roborzyński zam. ul. Dauna 18, 30-566 Kraków,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: Budowa trzech farm fotowoltaicznych o mocy do 200 kW i o powierzchni do 0,5 ha każda, na działce nr ewid. 619/3 w miejscowości Raciechowice.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie trzech farm fotowoltaicznych poprzez montaż i instalacje paneli słonecznych o łącznej mocy nie przekraczającej 200 kW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Łączna moc farm wyniesie do 600 kW. Każdy z Wnioskodawców będzie posiadał własną farmę fotowoltaiczną. Zakres planowanego przedsięwzięcia dla każdej z farm obejmuje między innymi montaż: urządzeń infrastruktury technicznej (stelaż pod panele fotowoltaiczne i falowniki, składający się głównie z kształtek aluminiowych lub ze stali ocynkowanej), obiektów liniowych (kabli od paneli do falowników, kabli od falowników do transformatora), paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej od 255 do 350 W (w zależności od dostępnej oferty na rynku w czasie realizacji), stacji transformatorowej na słupie o mocy 250 kW, instalacji oświetleniowej, monitoringu oraz ogrodzenia. Produkowana przez panele fotowoltaiczne energia elektryczna stałoprądowa będzie przetwarzana w falownikach (inwerterach) na energię elektryczną zmiennoprądową o napięciu 400 V i odprowadzana kablami do stacji transformatorowej, w której zostanie podwyższone napięcie do poziomu linii energetycznej średniego napięcia (15 kV lub 30 kV), a następnie doprowadzona kablem do linii średniego napięcia. Obszar inwestycji każdej z farm nie przekroczy 0,5 ha. Łączna powierzchnia wszystkich farm wyniesie mniej niż 1,2644 ha.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 i art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz.1235, ze zm.),organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedmiotowej inwestycji jest Wójt Gminy Raciechowice, który po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach, wyda decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, w pokoju nr 14.

Wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raciechowice bip.malopolska.pl/ugraciechowice w zakładce ochrona środowiska.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Raciechowice, 2016-03-29

Nasz znak: RGPiN.6220.2.2016


O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. poz.267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 23.03.2016r. Inwestora: Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach z siedzibą: ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.:
Przebudowa dróg powiatowych Nr K1622, K1623, K1959, K1960, K1962 na terenie gminy Raciechowice, zlokalizowanego na działkach o nr ewid.:
- droga K1622 – nr działek: 359, 361 obręb Dąbie 0003; 535 obręb Poznachowice Górne 0011;
- droga K1623 – nr działek: 333 obręb Zegartowice 0014; 141, 273 obręb Krzesławice 0007;
- droga K1959 – nr działek: 8, 207 obręb Mierzeń 0010; 54 obręb Komorniki 0006,
- droga K1960 – nr działek: 423, 736, 773 Gruszów 0004; 13 obręb Kawec 0005,
- droga K1962 – nr działek: 141 obręb Krzesławice 0007.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 i art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz.1235, ze zm.),organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedmiotowej inwestycji jest Wójt Gminy Raciechowice, który po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach, wyda decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ponieważ liczba stron niniejszego pos­tępo­wa­nia przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z 03.10.2008r. o udo­stęp­nia­niu infor­mac­ji o śro­do­wis­ku i jego ochro­nie, udzia­le spo­łe­czeń­stwa w ochro­nie śro­do­wis­ka oraz o oce­nach od­dzia­ły­wa­nia na śro­do­wis­ko (Dz. U. z 2013r. poz.1235, ze zm.) zasto­so­wano prze­pis art. 49 Ko­deksu pos­tę­po­wa­nia ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go sta­no­wią­cy, że stro­ny mogą być za­wia­da­mia­ne o de­cyz­jach i in­nych czyn­noś­ciach orga­nów ad­mini­stra­cji pub­licz­nej przez ob­wiesz­cze­nie lub w inny zwy­cza­jowo przy­jęty spo­sób pub­licz­nego ogła­sza­nia. W przy­pad­ku za­wia­da­mia­nia stron przez pub­licz­ne ob­wiesz­czenie, do­ręcz­enie uwa­ża się za do­ko­na­ne po upły­wie 14 dni od dnia pub­licz­nego ob­wiesz­czenia.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, w pokoju nr 14.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Raciechowice, 30.12.2015r.

Nasz znak: RGPiN.6220.3.2015


O B W I E S Z C Z E N I E


Działając na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 267) w związku z art. 38 i 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 30.12.2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Raciechowicach na działce o numerze ewidencyjnym 559/2”

z wniosku z dnia 30.07.2015r. zmienionego w dniu 11.08.2015r., uzupełnionego w dniu 18.11.2015r. Inwestora: Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, działającej przez pełnomocnika Panią Sandrę Czogała, Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „HYDROSAN” Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 10, 44-100 Gliwice.

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Raciechowice, 28.12.2015r.

Nasz znak: RGPiN.6220.2.2015


O B W I E S Z C Z E N I E


Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r., poz.267) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

zawiadamiam strony postępowania,

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raciechowice: www.raciechowice.pl postanowienia z dnia 28 grudnia 2015r. o uzupełnieniu decyzji z dnia 15 grudnia 2015r. znak: RGPiN.6220.2.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Raciechowice".

Z treścią ww. postanowienia zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Raciechowice, 16.12.2015r.

Nasz znak: RGPiN.6220.3.2015


Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E S Z C Z E N I E
o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji


Działając na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r., poz. 267) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

iż organ zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Raciechowicach na działce o numerze ewidencyjnym 559/2" z wniosku z dnia 30.07.2015r. zmienionego w dniu 11.08.2015r., uzupełnionego w dniu 18.11.2015r. Inwestora: Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, działającej przez pełnomocnika Panią Sandrę Czogała, Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „HYDROSAN" Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 10, 44-100 Gliwice

Z materiałami sprawy oraz zgłoszonymi żądaniami w przedmiotowej sprawie zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Raciechowice, 15.12.2015r.

Nasz znak: RGPiN.6220.2.2014


O B W I E S Z C Z E N I E


Działając na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 267) w związku z art. 38 i 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 15.12.2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Raciechowice”,

z wniosku z dnia 28.07.2015r. zmienionego w dniu 11.08.2015r., uzupełnionego w dniu 16.09.2015r. Inwestora: Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, działającej przez pełnomocnika Panią Sandrę Czogała, Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „HYDROSAN” Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 10, 44-100 Gliwice

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Raciechowice, 09.12.2015r.

Nasz znak: RGPiN.6220.3.2015


O B W I E S Z C Z E N I E


Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r., poz.267) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

zawiadamiam strony postępowania

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raciechowice: www.raciechowice.pl postanowienia z dnia 9 grudnia 2015r. stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Raciechowicach na działce o numerze ewidencyjnym 559/2”,

z wniosku z dnia 30.07.2015r. zmienionego w dniu 11.08.2015r., uzupełnionego w dniu 18.11.2015r. Inwestora: Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, działającej przez pełnomocnika Panią Sandrę Czogała, Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „HYDROSAN” Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 10, 44-100 Gliwice.
Z treścią ww. postanowienia zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Raciechowice, 27.11.2015r.

Nasz znak: RGPiN.6220.2.2015


O B W I E S Z C Z E N I E


Działając na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r., poz. 267) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

zawiadamiam strony po
Kontakt
Urząd Gminy
Raciechowice


32-415 Raciechowice 277

tel: (012) 37-25-201
fax: (012)37-25-200

wojt@raciechowice.pl

Wójt Gminy - Marek Gabzdyl:
tel. kom. 607 916 519

Numery rachunków bankowych
Polska - Słowacja
Ankieta 2017 - Informacja - Uchwała Antysmogowa
INFORMACJA - SOLARY I FOTOWOLTAIKA
fotowoltanika
PUK Raciechowice
PUK Raciechowice
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Raciechowice Sp. z o.o.

32-415 Raciechowice 197
(Dawny budynek RSP)

www.pukraciechowice.pl

Menu


Strona główna
Oferta
Ceny i stawki opłat
Schemat organizacyjny
Druki do pobrania
Przetargi
Konkurs
Przetargi
Przetargi
Raciechowice - film
GOPS Raciechowice
Przetargi
Karta Dużej Rodziny
Przetargi
Gospodarka odpadami
Partnerstwo
Wybory i Referenda
PUK Raciechowice

Informacje dotyczące Wyborów i Referendów

Menu

Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Raciechowice- 28.02.2016 r.
Wybory Parlamentarne 2015
Referendum - 06.09.2015
Wybory ławników 2016 - 2019
Wybory do Izb Rolniczych 2015
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Raciechowice 2015
Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory Sołeckie 2015
Program usuwania azbestu
Certyfikat
Gmina Fairpaly 2009
BOK PGNiG

Usuwanie eternitu
Przetargi
Projekt PO IG 8.3
OBECNI w SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice
Beskid Wyspowy
Odkryj Beskid Wyspowy
Drogi
Przetargi
Kancelaria Radcy Prawnego
Kancelaria Radcy Prawnego Paulina Hans-Bielut
Covenant of Mayors
Szkoła Muzyczna
Przetargi
Wybory Sołeckie 2013
Przetargi
Partnerstwo
Partnerstwo
Zobacz koniecznie
Beskid Art Deco
Beskid Art Deco
Fundusze Europejskie
Agencja Rynku Rolnego
Partnerstwo
Konsultacje Społeczne 2015
Przetargi