Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy
Dodane przez admin dnia 22 June 2016 14:39:08

Informujemy, że na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ Dz.U. z 2013r., poz. 594 t.j. / - zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Gminy Raciechowice na dzień


30 czerwca 2016 r.o godz. 9-tej (czwartek)
w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Zegartowicach

Rozszerzona zawartość newsa

Informujemy, że na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ Dz.U. z 2013r., poz. 594 t.j. / - zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Gminy Raciechowice na dzień


30 czerwca 2016 r.o godz. 9-tej (czwartek)
w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Zegartowicach


Porządek obrad:

 1. Otwarcie i ustalenie porządku obrad.
 2. Interpelacje i wnioski radnych.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy Raciechowice z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok.
 4. Odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raciechowice o wykonaniu budżetu Gminy Raciechowice za 2015 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Raciechowice. za rok 2015.
 6. Odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy wniosku i uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Raciechowice.
 7. Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Gminy Raciechowice uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raciechowice odnośnie absolutorium dla Wójta Gminy Raciechowice za 2015 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Raciechowice za rok 2015.
 9. Dokonanie zmian w budżecie Gminy Raciechowice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2015 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciechowicach.
 11. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 13. Wolne wnioski i zakończenie.