Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy
Dodane przez admin dnia 13 December 2016 16:12:55

Informujemy, że na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ Dz.U. z 2013r., poz. 594 t.j. / - zwołuję sesję Rady Gminy Raciechowice na dzień


29 grudnia 2016r.o godz. 9-tej (czwartek)
w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwapince

Rozszerzona zawartość newsa

Informujemy, że na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ Dz.U. z 2013r., poz. 594 t.j. / - zwołuję sesję Rady Gminy Raciechowice na dzień


29 grudnia 2016r.o godz. 9-tej (czwartek)
w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwapince


Porządek obrad:

 1. Otwarcie i ustalenie porządku obrad.
 2. Prezentacja założeń projektu „ Dobry Czas na Biznes Krakowski Obszar Metropolitalny” - przedstawiciele MARR-u.
 3. Interpelacje i wnioski radnych.
 4. Dokonanie zmian w budżecie Gminy Raciechowice.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2017.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego powierzania przez Gminę Dobczyce, Gminie Raciechowice zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Raciechowice nieruchomości położonej w obrębie: Raciechowice, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 189/4 o powierzchni 0.06 ha, nr 753 o powierzchni 0.04 ha i nr 189/3 o powierzchni 0.03 ha, stanowiących drogę.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy z Gminą Niwiska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony z dotychczasowymi najemcami lokalu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Raciechowice.
 12. Informacja Prezesa Spółdzielni Socjalnej „ Przystań ” z okazji 5-lecia działalności.
 13. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 14. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 15. Wolne wnioski i zakończenie.