Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy
Dodane przez admin dnia 17 February 2017 13:45:30

Informujemy, że na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ Dz.U. z 2013r., poz. 594 t.j. / - zwołuję sesję Rady Gminy Raciechowice na dzień


27 lutego 2017 r. o godz. 9-tej (poniedziałek)
w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czasławiu

Rozszerzona zawartość newsa

Informujemy, że na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ Dz.U. z 2013r., poz. 594 t.j. / - zwołuję sesję Rady Gminy Raciechowice na dzień


27 lutego 2017 r. o godz. 9-tej (poniedziałek)
w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czasławiu


Porządek obrad:

 1. Otwarcie i ustalenie porządku obrad.
 2. Interpelacje i wnioski radnych.
 3. Uchwalenie budżetu Gminy Raciechowice na 2017 rok.
 4. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 541/1, położonej w Raciechowicach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Program uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenach gmin: Jodłownik, Łapanów, Raciechowice” .
 9. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 11. Wolne wnioski i zakończenie.